اخبرنا اعمی العمیان: أن تسعة اعشار الایمان فی طاعة امر السلطان؛ حتی لو صلی سکران!

http://s1.picofile.com/file/8264937226/original.jpg

کورترین کواران می گوید: نه دهم ایمان در اطاعت کردن از دستورات پادشاه است

حتی اگر مست نماز بخواند!!!

عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ