صبر: بی صبری آیینه ای است که انعکاس درد تو را چند برابر می کند و صبر، چراغ حادثه را خاموش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دنیا دوستی: پرداختن به آرزوهای محال، همیشه تو را در نگاه خودت، کوچک نشان می دهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوای نفس: هوس، دشمن آزادی است، آن را مهار کن تا رها شوی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نماز شب: شب هنگام، نفوس بد در خوابند، می توانی برخیزی و عظمت خلوت خود را با خالق تماشا کنی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زخم زبان: فقیر ترین شخص کسی است که احساسات دیگران را به راحتی جریحه دار می کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پشتکار: ثبات قدم در کارها، چشم دیگران را عادت می دهد که حتی اگر نخواهند، به مرور رمان تو را در جایگاهی که می خواستی، بپذیرند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلوص: ارزش پنجه بخشنده این است که صاحب آستین شناخته نشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دروغ: دروغ گفتن، جرأتی می خواهد که چه بهتر، همان جرأت را صرف صداقت کنی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نا امیدی: انسان های نا امید، وقتی دری را می کوبند، می گریزند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احکام نگاه: نگاه مردم نسبت به اتفاقات و مسائل اجتماعی سه گونه است: خوش بینانه، بدبینانه، واقع بینانه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقسام سخن: سخن سه قسم است: رنگین، سنگین و ننگین

سخن رنگین، سخنی است جذاب ولی حسن نیتی در آن نیست. مانند سخنان منافقان (بقره 204)

سخن سنگین، سخنی است که مطابق با حقیقت و همسو با ارزش هاست (مزمل 5)

سخن ننگین، سخنی است که زشت و گناه باشد. مانند ناسزاگویی، غیبت، تهمت و...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معشوق ماندنی: شخصی معشوقه اش مرده بود و گریه می کرد، کسی به او گفت: باید بر سرت بزنی از داشتن چنین معشوقه ی مردنی ای. انسان باید به چیزی و کسی عشق بورزد که ماندنی باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خط فاصله: به جای «خط فاصله » بودن بهتر است «واو عاطفه» باشیم و به جای گسستن به پیوستن بیندیشیم. مبنای حیات بشر بر رابطه است، روح انسان در سایه ی پیوندها کمال می یابد و زندگی او معنی پیدا می کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهت حرکت: حرکت سه جهت دارد: 1-بالاتر، می شود تحرک مانند حرکت به سوی خدا. 2-حرکت مساوی می شود تنوع مانند حرکت از مکانی به مکان دیگر. 3-پایین تر می شود تنزل و سقوط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخشش: ببخش تا امیر باشی. نبخش تا بخیل باشی. نگیر تا نظیر باشی؛ اگر از دیگران چیزی نگرفتی تو هم مانند آنان هستی و کمبودی نداری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبادت و شیطنت: عبادت با شیطنت جمع می شود، اما عبودیت با شیطنت جمع نمی شود؛ لذا شیطان هم عبادت کرد وهم شیطنت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجدان: تنها کسی که نمی توان به آن دروغ گفت وجدان انسان است؛ از این رو، دروغگویان خلوتی درد ناک دارند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دستور زبان عرفان: در دستور زبان عرفان، فعل اینگونه صرف می شود: من نیستم، تو نیستی، او هست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه خبر؟: شخصی از دوستش پرسید چه خبر؟ دوستش گفت: سه خبر دارم: خبر سوخته، خبر سوختنی و خبر ماندنی. خبر سوخته، خبر روزنامه های باطله است؛ خبر سوختنی، خبر روزنامه های آینده؛ و خبر ماندنی، خبر پیامبران و معصومان علیهم السلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از راه رفتن: انسان باید هم راه برود و هم از راه برود. بیراهه انسان را به جایی نمی رساند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهانت به دیگران: برای اهانت به دیگران باید آلوده شد. به قیمت آلوده شدن خود به دیگران اهانت نکنیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صیاد خویش: «انسان» شکار «گناهان» خویش است، «صیاد» خویش را فربه نکنیم!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طوفان نگاه: گاهی طوفان یک «نگاه»، هستی یک «حیات» را بر باد می دهد! مراقب نگاه خود باشیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عکس شهداء: عکس شهداء را می بینیم ولی عکس شهداء رفتار می کنیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حل مشکل!: مرحوم آیت الله اراکی می فرمود: من هر گاه مشکل پیدا می کنم، یک دور تسبیح، صلوات می فرستم و ثواب آن را نثار ائمه اطهار و چهارده معصوم (علیهم السلام ) میکنم، آنگاه مشکل من به آسانی حل می شود.     یادنامه آیت الله اراکی، رضا استادی، ص600

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از نگاه شماه متشکریم!  این صفحه همیشه به روز می شود...