رهبرانقلاب: افراد دارای معیارها را باید شناخت و از افراد دارای توان راهنمایی، تحقیق کرد / باید در انتخاب به حجت شرعی رسید / اگرحجت شرعی وجود داشته باشد، حتی چنانچه در آینده متوجه شود که انتخاب او غلط از آب درآمده، سرافراز است و می گوید به تکلیف عمل کردم.

معیار اصلی انتخاب اصلح این است که افرادی سرکار بیایند که همتشان به حفظ عزت و حرکت کشور در جهت اهداف انقلاب باشد، مصداق ایستادگی باشند، زرهی پولادین از توکل و یاد خدا بر تن بپوشند و وارد میدان شوند.

هدف ملت ایران؛ انتخاب فرد اصلحی که کشور را با همین سرعت یا بیشتر از آن، در عرصه های مادی و معنوی پیش ببرد، عزت ملت را بالاتر ببرد، استقلال کشور را عمیق تر بکند، وضع زندگی را بهتر و مرفه تر و گره ها را باز کند.