امیرالمؤمنین             ابوبکر                   عمر               امهات المؤمنین           معاویه و امویان

 

 صحابه پیامبر             شیعه            سنت و بدعت     فقهاء و محدثین         متفرقه