حضرت امام صادق علیه السلام فرموده است: در شگفتم برای کسی که از چهارچیز بیم دارد، چگونه به چهار کلمه پناه نمی برد!
1- در شگفتم برای کسی که ترس بر او غلبه کرده، چگونه به ذکر«حسبنا الله ونعم الوکیل» (آل عمران173) پناه نمی برد. در صورتی که خداوند به دنبال ذکر یاد شده فرموده است: پس (آن کسانی که به عزم جهاد خارج گشتند، وتخویف شیاطین در آنها اثر نکرد وبه ذکر فوق تمسک جستند) همراه  با نعمتی از جانب خداوند (عافیت) وچیزی زاید بر آن(سود در تجارت) باز گشتند، وهیچگونه بدی به آنان نرسید.
2- در شگفتم برای کسی که اندوهگین است چگونه به ذکر «لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین»(سوره انبیاء87) پناه نمی برد. زیرا خداوند به دنبال این ذکر فرموده است: «پس ما یونس را در اثر تمسک به ذکر یاد شده، از اندوه نجات دادیم وهمین گونه مؤمنین را نجات می بخشیم.»(سوره انبیاء88)


3- در شگفتم برای کسی که مورد مکر و حیله واقع شده، چگونه به ذکر«أفوض أمری إلی الله إنَّ الله بصیر بالعباد» (سوره غافر44) پناه نمی برد. زیرا خداوند به دنبال ذکر فوق فرموده است: «پس خداوند (موسی را در اثر ذکر یاد شده) از شر و مکر فرعونیان مصون داشت.» (سوره غافر45)
4- در شگفتم برای کسی که طالب دنیا و زیبایی های دنیاست چگونه به ذکر «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» پناه نمی برد، زیرا خداوند بعد از ذکر یاد شده فرموده است: «مردی که فاقد نعمت های دنیوی بود، (خطاب به مردی که از نعمت ها برخوردار بود) فرمود: اگر تو مرا به مال وفرزند، کمتر از خود میدانی امید است خداوند مرا بهتر از باغ تو بدهد.»(سوره کهف 39 و40)
 (بحار الأنوار-ج93-ص184)