تصویر / نماد شیطانی وهابیت بین خانه خدا و غار حرا جدایی انداخت

 نماد شیطانی وهابیت  بین خانه خدا و غار حرا جدایی انداخت (بدون شرح)...