امر به معروف و نهی از منکر

المؤمن مرآه المؤمن: مؤمن آینه مؤمن است

(می خواهید شبیه یک آینه باشید؟!)

وپژگی یک آینه:آینه

هر عیبی را به اندازه نشان می دهد

عیب را بدون سر و صدا می گوید

عیب را رو به رو می گوید نه پشت سر

آینه ناراحتی و کینه به درون خود راه نمی دهد

آینه فقط زشتی ها را نشان نمی دهد

آینه فقیر و ثروتمند را نمی شناسد (یعنی برای آینه مقام و مال و...مهم نیست)

آینه هر چیز را که می گوید بدون غرض می گوید

آینه حتی اگر بشکند یا خرد شود ولی باز حقیقت را می گوید

اگر آینه غبار گرفته باشه نمی تواند به خوبی تصویر را نشان دهد (اول غبار خود را پاک کن سپس غبار دیگران را پاک کن)

نکته: پس سعی کنیم با برادر دینی خود اینگونه باشیم.