البانی: شیر خواری بزرگان از نامحرم اشکالی ندارد

البانی در یکی از جلسه های درس خویش با استناد بر روایاتی وبالأخص روایتی از عایشه میگوید که شیر خوردن حتى شیخ بزرگ از نامحرم اشکالی ندارد وپسر رضاعی آن میشود.. حتى اگر از شیر دهنده بزرگتر باشد.. !! دلیلش بر جواز هم روایت عایشه است و هم این که این امر شهوت انگیز نیست.

برای دانلود و استماع فتوا به ادامه مطلب بروید

برای استماع کلام او:

http://www.ansarweb.net/sound/retha3.ram

http://uk.youtube.com/watch?v=NRLC-xnSJqQ

برای دانلود:

http://www.ansarweb.net/sound/retha3.rm

چهار عکس از کاست البانی که عنوانش رضاع بزرگ است:

http://albrhan.org/portal/images/red..._and_cover.jpg

http://albrhan.org/portal/images/redaa_tape.jpg

http://albrhan.org/portal/images/redaa_tape_info.jpg

http://albrhan.org/portal/images/redaa_title.jpg

عثمان الخمیس: رضاع بزرگ میتواند بدون شیر خوردن مستقیم باشد!

بر اساس فتوای ناصر الدین البانی عثمان الخمیس میگوید: رضاع بزرگ از نامحرم میتواند بدون شیر خوردن مستقیم از پستان زن باشد.. میتوانند شیر او را بدوشند پس در لیوان به او بدهند وبنوشد.

برای استماع کلام او:

http://www.ansarweb.net/sound/7lb.ram

برای دانلود:

http://www.ansarweb.net/sound/7lb.mp3

یک حاشیه ای بر قضیّه رضاع بزرگ:

- إعلام الخلف بمن قال بتحریف القرآن من أعلام السلف ج1ص75 فی الهامش:

" مالک در الموطأ 2 : 605 تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی می نویسد:

"از ابن شهاب درباره شیر دادن به بزرگ سؤال کردند.. پس او گفت: عروه پسر زبیر به من خبر داد که أبو حذیفه پسر عتبه که از اصحاب رسول خدا بود ودر جنگ بدر هم حضور داشت... تا آنجا که میگوید... پس ام المؤمنین عایشه إین کار را با کسانی که دوست داشت بر او وارد شوند انجام میداد, پس به خواهرش ام کلثوم دختر أبوبکر ودختران برادرش دستور میداد که به کسانی که دوست داشت بر او وارد شوند شیر بدهند.. ولی سایر زنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) با این امر مخالفت کردند واجازه ندادند کسی با این کار بر آنها وارد شود.."

الآن دفاع ابن حجر عسقلانی از إین امر زشت را برای شما نقل میکنیم فتح الباری 9 : 149:

"از خط تاج الدین سبکی دیدم که او در یکی از مکتوبات محمد بن خلیل اندلسی دید که او در این مساله توقف کرده است ولو این که او (عائشه) به این امر فتوى داده است ولی کسی با این رضاعه بر او وارد نشده است, تاج الدین میگوید: ظاهر أحادیث بر او (خلیل اندلسی) رد میکند و در این مساله حرف قطعی ندارم نه در اثبات نه از یقین نه از ظن واعتقاد قوی , وگفت: او غفلت کرده است از آن چه که نزد ابی داوود است در این قصه , پس عائشه به خوهرانش ودختران خواهرانش دستور میداد که به هر کسی که دوست دارد پنج بار شیر دهند ولو بزرگ سال باشند بعد بر او داخل شوند.. وسند این حدیث صحیح است.. پس چه /ظن غالبی بعد از این است ؟ ."