البانی در کتاب خود" آداب الزفاف" می نویسد: زنان در حرمت بدست کردن انگشت طلا با مردان مشترکند!!

وی همچنین در ادامه می نویسد: به دست کردن النگو و دستبند و مانند آن نیز بر زن حرام است!!!