چادر حرمت دارد!

حق این بود

دخترکان بدحجاب

گشت ارشادی راه می انداختند

تا تذکر دهند شما را

"اهای خواهر!

چادر حرمت دارد..."

einlam.blog.ir