پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود: من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم؛ هر کس صدای مظلومی را بشنود که از مسلمانان یاری می طلبد وپاسخ او را ندهد مسلمان نیست. وسائل الشیعه -ج 11- ص108