اسلام منهای علی، یعنی همین تکفیری های وحشی... چقدر آدم باید بکشند تا ما یقین کنیم که دین جز حب این خانواده وهم است و سراب...

نگین حلقه دنیا غدیره / زمین را گنج بی همتا غدیره
بگو ای نوح با مردم:‌ بیایید / ولایت کشتی و دریا غدیره