به ابو سعید گفتند: فلان شخص روی آب راه می رود.

جواب داد: ماهی و قورباغه هم روی آب راه می روند.

دیگری گفت: فلانی در هوا راه می رود.

جواب داد: تمام پرندگان هم این عمل را انجام می دهند.

گفتند: کسی هست که در ظرف یک روز بلکه کمتر، از مشرق به مغرب می رود.

ابو سعید گفت: شیطان هم این کار را می کند.

گفتند: پس کمال انسان در چیست؟

گفت کمال و بزرگواری انسان در آن است که در ظاهر با مردم و در باطن با خالق سبحان باشد.