اگر سحر همین طور که خواب بودی یک باره بیدار شدی، دیدی سحر است...

مفت از چنگ نده!!

همان طور توی رخت خواب بگو ....« شکر ». این شکر را هم شیرین بگو !!!

این «ش» را ببین توی دهان چه شیرین است، قشنگ توی دهانت بگردان بگو ...« شکر ».

بعد اگر حالش را داشتی کار دیگری کنی، بلند شو وانجام بده. اگر نه زوووور نزن! پتو را بکش سرت و بخواب( لا لا )"

روزیت همان یک شـــــــکـر بود !!!!